Certifikované štúdium:
Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 850 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 4 dni
8.30-16.00

Téma

Na kurze sa naučíte orientovať sa v zákonoch týkajúcich sa enviro oblasti, zistíte, aké sú vaše práva a povinnosti a na všetko sa pozrieme pohľadom praxe. Veľa budeme diskutovať. 4-dňové školenie je rozvrhnuté na dlhší časový úsek a je ukončené záverečným testom a certifikátom. Ako bonus získate balík videoseminárov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 12.3.2020 - 24.4.2020
Miesto: Bratislava

Čo získate

 • Nadstavbové, odborné a hlavne praktické informácie z ENVIRO oblasti.
 • Obsah kurzu je postavený tak, aby ste získali kvalitný teoretický základ, ako aj konkrétne poznatky z praxe.
 • Komplexné informácie z oblasti vodného zákona, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší a EIA.
 • Individuálny prístup a možnosť diskutovať s lektormi z praxe.
 • Po zaregistrovaní na kurz vám elektronicky pošleme podklady na samoštúdium. Na kurze zároveň obdržíte kvalitne spracovaný študijný materiál.
 • Záverečné preskúšanie formou testu.
 • Certifikát.

Popis

Ponúkame vám 4-dňové školenie, komplexný enviro kurz, ukončený záverečným testom a certifikátom. Certifikát medzinárodnej spoločnosti Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí vaše znalosti z environmentálnej problematiky, vám vystavíme po úspešnom absolvovaní testu. Počas vzdelávania vám garantujeme individuálny prístup lektorov, keďže kurz je limitovaný na 12 účastníkov.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu.

Účastníci kurzu získajú ako bonus aj balík videoseminárov.

 

 • školenia a konzultácie,
 • videosemináre,
 • podklady na kurz a doplňujúce podklady na prípravu na záverečný test,
 • vydanie certifikátu (po úspešnom absolvovaní testu),
 • obedy a občerstvenie počas celého kurzu

Kontaktná osoba

Zuzana Cmorejová
zuzana.cmorejova@dashofer.sk
0910/343 747

Obsah

 1. modul

Seminár: EIA – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – skúsenosti s uplatňovaním v praxi

Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.

 • Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pri poskytovaní financií z Európskej únie.
 • Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť.
 • Spodrobňuje dokumentáciu na posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov.

Výklad bude spojený s praktickými príkladmi ako riešiť situácie z oblasti životného prostredia, ktoré sú neraz konfliktmi medzi prianím investora a platnou legislatívou.

Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách a v povoľovacom procese. Zároveň sú využiteľné v každodennom živote ako súčasť širšieho vzdelania a poznania procesov v praxi. Vzdelávanie je vedené prístupnou formou ľahko zrozumiteľným jazykom a spestrené mnohými obrázkami a vizualizáciami.

Obsah seminára:

 • Novela zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vrátane samotného zákona (úplné znenie)
 • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám
 • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní investícií podľa novely zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa)
 • Príprava projektov podľa novely zákona z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z. z. a riešenie problémov
 • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z. z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice
 • Riešenie konfliktov medzi prianím investora a platnou legislatívou a podľa novely zákona
 • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
 • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

 Lektor: Ing. Milan Luciak

Termín: 12.3.2020, Bratislava
              24.9.2020, Bratislava
              

 1. modul

Seminár: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny od 1.1.2019

Na kurze sa zoznámite so  zmenami v zákone o odpadoch, ktoré vám vysvetlí náš expert na odpadové hospodárstvo Ing. Peter Gallovič predovšetkým na praktických príkladoch.

Vedeli ste, že za neplnenie niektorých povinností výrobcov vyhradených výrobkov môže byť podľa ustanovení zákona o odpadoch od 1.1.2019 uložená pokuta až do výšky 250 000 eur? V časti kurzu sa preto venujeme rozšírenej zodpovednosti, na základe ktorej štát ukladá výrobcom a firmám celý rad nových povinností. Tiež sa pozrieme na to, aký dopad majú zmeny v zákone o odpadoch na komunálny odpadrecyklačný fond alebo dokumentáciu súvisiacu s odpadovým hospodárstvom (napríklad súhlasy na zhromažďovanie nebezpečných odpadov).

Počas seminára  sa dozviete viac:

 • ako spracovávať evidenciu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov,
 • aké žiadosti je potrebné podať na uskutočňovanie niektorých činností, ale aj to, s ktorým úradom komunikovať na zabezpečenie ustanovených povinností nakladania s odpadmi.

Veľkou výhodou našich seminárov sú:

 • malé skupiny účastníkov,
 • väčší priestor na vaše pripravené otázky pre lektora, ktorý vám ich zodpovie počas diskusie.

Obsah seminára:

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a posledné schválené a pripravované zmeny
 • Základné pojmy v odpadovom hospodárstve – čo je to odpad a čo nie, čo je nakladanie s odpadmi
 • Programové dokumenty odpadového hospodárstva
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré musia plniť, ak produkujú odpad alebo nakladajú s odpadom
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností
 • Osobitné prúdy odpadov – stavebný odpad a odpad z demolácií
 • Komunálny odpad – povinnosti pre obce a spolupráca s výrobcami
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti, registrácia, orgány štátnej správy a ich kompetencie
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty (za porušenie čoho a výška)
 • Prechodné ustanovenia platnosti zákona
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – obsah jednotlivých vyhlášok, ako aj upozornenie na najdôležitejšie ustanovenia technicky vykonávajúce povinnosti zo zákona + posledné zmeny
 • Diskusia s lektorom

V cene kurzu je zahrnuté:

 • konzultácia s lektorom,
 • spracovanie materiálov – prevádzkové poriadky a havarijné plány, ako aj VZN obcí o nakladaní s odpadmi,
 • evidencia – odpadov, vyhradených výrobkov a odpadov z nich,
 • ohlásenia údajov z jednotlivých ustanovených evidencií a termíny ohlasovania údajov,
 • riešenie konkrétnych problémov z praxe,
 • podávanie žiadostí.

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Termín: 23.4.2020, Bratislava
              20.10.2020, Bratislava             

 

 1. modul

Seminár: Vodný zákon a súvisiace predpisy

Cieľom vzdelávania je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z aktuálneho stavu legislatívy – zákon číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Obsahom školenia sú práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií. Účastníkom bude poskytnutá praktická pomoc pri riešení problémových situácií a stanoviskách medzi investormi a dotknutými orgánmi.

Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár.

Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe.

Obsah seminára:

 • Vodný zákon
  • rozdelenie vôd
  • Vodný plán Slovenska, Program opatrení
  • nakladanie s vodami
  • vodné stavby, povolenie na vodné stavby, vyjadrenie, súhlas
  • ochranné pásma vodárenských zdrojov
  • chránená vodohospodárska oblasť
  • mimoriadne zhoršenie kvality vôd
  • havarijný plán, manipulačný poriadok
  • odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami
  • vodné toky a správa vodných tokov
  • zodpovednosť za porušenie povinností (správne delikty, pokuty, priestupky)
 • Súvisiace nariadenia vlády SR a vyhlášky MŽP SR
 • Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií (miestna príslušnosť, súbeh rozhodnutí, postup v konaní, záväzné stanovisko)
 • Praktická pomoc pri riešení problémových situácií v povoľovacích konaniach

V priebehu vzdelávania bude kladený dôraz na novelizované časti vodného zákona a súvisiace predpisy. Budú poskytnuté praktické príklady a prípadové štúdie.

Lektorka: Ing. Anna Gaálová

Termín: 13.3.2020, Bratislava
              25.9.2020, Bratislava

                        

 1. modul

Seminár: Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2019

Cieľom vzdelávania je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia – zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. 

Na školení budú zdôraznené nové ustanovenia a zmeny v zákone o ovzduší prijaté zákonom č. 293/2017 Z. z. v októbri minulého roka a nové ustanovenia a zmeny, ktoré sa premietli tiež do vyhlášok MŽP SR č. 410/2012 Z. z. (vyhláškou MŽP SR č. 315/2017 Z. z.) a č. 411/2012 Z. z. (vyhláškou MŽP SR č. 316/2017). Do noviel uvedených právnych predpisov bola transponovaná najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2015/2193/EÚ o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. 

Získané informácie môžete aplikovať vo vašej každodennej praxi. Príďte sa poradiť s odborníkom, zorientujte sa v problematike a získajte odpovede na vaše otázky.

Obsah seminára:

Zákon o ovzduší (s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú zo zákona č. 293/2017 Z. z., prijatého na 21. schôdzi Národnej rady SR dňa 17. októbra 2017):

 • základné ustanovenia zákona,
 • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
 • povinnosti osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
 • úlohy orgánov ochrany ovzdušia,
 • správne delikty.

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

 • poplatková povinnosť,
 • výpočet poplatku,
 • oznamovanie údajov.

Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (zvýraznené budú zmeny a nové ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 315/2017 Z. z.):

 • spoločné ustanovenia vyhlášky,
 • spaľovacie zariadenia (väčšie stredné spaľovacie zariadenia),
 • spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
 • zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
 • technologické zariadenia.

Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení:

 • predmet úpravy,
 • prevádzková evidencia a evidencia nebezpečných stavov,
 • Národný emisný informačný systém,
 • súbor parametrov a opatrení.

Lektor: Ing. Ľubomír Žiak

Termín: 24.4.2020, Bratislava
              27.10.2020, Bratislava
                           

Po absolvovaní vzdelávania dostanete od nás tieto videá:

Rozšírená zodpovednosť výrobcov v roku 2019

Videoseminár sa venuje vybraným ustanoveniam zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Objasňuje základné pojmy používané v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Nakladanie s odpadmi – povinnosti miest a obcí v roku 2019

Videoseminár sa venuje vybraným ustanoveniam zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Hovorí o základných pojmoch v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení jeho noviel od 1.1.2019

Výklad zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení jeho noviel. Výklad zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení jeho noviel. 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:
Od 25.5.2018 nájdete viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov v našich podrobných pravidlách ochrany osobných údajov. Tieto informácie nájdete na našej webstránke na Ochrana osobných údajov.

Certifikát

 • Certifikát potvrdzuje odborné vydavateľstvo Verlag Dashöfer, s. r. o.
 • Ako príjemca certifikátu máte konkurenčnú výhodu na trhu práce  väčšiu dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti
 • Vzdelávanie ponúka dôkladnú prípravu na skúšku, mentorovanie a poradenstvo odborníkov.
 • Podmienkou získania certifikátu je úspešne vyriešený test, čo znamená minimálne 60% správnych odpovedí na otázky otvoreného a uzavretého typu.

Cieľová skupina

Certifikovaný kurz je určený odborníkom z oblasti životného prostredia, environmentálnym manažérom, starostom obcí, investorom, projektantom. Vzdelávanie je vhodné pre stavebný dozor, manažérov z oblasti stavebníctva a investícií, vodohospodárov, pracovníkov verejnej správy, podnikateľov, riadiacich a vedúcich pracovníkov.

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ing. Ľubomír Žiak

Ing. Ľubomír Žiak

Pôsobí ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia a v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy (IPCC).

Ing. Milan Luciak

Ing. Milan Luciak

Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a tajomník Komisie pre odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Ing. Anna Gaálová

Ing. Anna Gaálová

Pôsobí ako riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva na sekcii vôd Ministerstva životného prostredia SR. Je vo viacerých pracovných skupinách pre hraničné vody. Má dlhoročnú prax vo vodárenskej spoločnosti a na prvom stupni štátnej vodnej správy. 

Výhody kurzu

 • Prebieha v malej skupine účastníkov – garantujeme maximálny počet 8 účastníkov.
 • Individuálny prístup lektorov počas kurzu a možnosť ďalších konzultácií.
 • Lektorský tím zložený z odborníkov z praxe.
 • Získanie certifikátu.
 • Ucelené a komplexné podklady na školenie + doplnkové informácie na prípravu na test.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na závstavku Nám. Franza Liszta: 210, 21
 • SMER: z Petržalky na zástavku SAV: 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zástavku SAV: 93, 83, 84, 212

BEZPLATNÉ PARKOVANIE

 • Parkovisko na Šancovej ulici - IMHD Karpatská (GPS: 48.156420532, 17.112048268)
 • Parkovanie je možné po predložení vouchera, ktorý obdržíte e-mailom najneskôr deň pred konaním kurzu.

Mapa

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 12.3.2020 - 24.4.2020
 • Ing. Anna Gaálová, Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 24.9.2020 - 27.10.2020
 • Ing. Anna Gaálová, Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak
 • 850,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.