Certifikované štúdium:
Certifikovaný projektový manažér

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 6 dní
8.30-16.00

Téma

Kurz sa venuje problematike praktického plánovania a riadenia projektov so zameraním na úspešné získanie medzinárodného certifikátu projektového riadenia podľa svetového štandardu IPMA® (International Project Management Association). Naučíte sa, ako viesť projekty efektívne, podľa celosvetovo overených „best practices“.

Záujemcovia môžu po ukončení kurzu požiadať o vykonanie medzinárodnej certifikačnej skúšky. Vykonanie certifikačnej skúšky IPMA® je dobrovoľné. Čas a náklady na certifikáciu IPMA® nie sú zahrnuté v tomto kurze. V rámci kurzu vás však na certifikáciu veľmi kvalitne pripravíme.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 20.4.2021 - 9.6.2021
Miesto: Bratislava

Popis

Jedinečný a komplexný kurz ukončený osvedčením s celoštátnou platnosťou, s kvalitnou prípravou na získanie medzinárodného certifikátu IPMA®. Je možné absolvovať ho modulovo alebo ako celok.

Kurz je určený súčasným a budúcim projektovým manažérom a členom projektových tímov, strednému manažmentu, majiteľom a riaditeľom malých a stredných podnikov, ako aj samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré sa podieľajú na riadení projektov, zákaziek a zmien v organizácii. Nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti sú využiteľné (a trvalo platné) v pracovnom aj súkromnom živote. Vzdelávací program je ukončený osvedčením s celoštátnou platnosťou a prípravou na získanie certifikátu s medzinárodnou platnosťou.

Tematicky sa kurz venuje plánovanie a riadeniu: rozsahu projektu v požadovanej kvalite, čase, prostriedkoch (pracovníkov a financií). Osobitnými témami sú riadenie komunikácie, delegovanie úloh, vedenie porád či riadenie zmien. Koncepcia kurzu kopíruje požiadavky na medzinárodnú skúšku IPMA®, preto sú účastníci od prvej hodiny pripravovaní na medzinárodnú certifikáciu.

Okrem širokého obsahového záberu je pridanou hodnotou aj odovzdanie dlhoročných skúseností lektorov, ktorými sú skúsení manažéri z praxe – Petr Všetečka a Pavel Kovács.

Získajte návod, AKO (NE)POKAZIŤ PROJEKT, ako si ušetriť čas, vyhnúť sa stresu a byť úspešný

Kurz je interaktívny. Budete pracovať individuálne aj tímovo na úlohách blízkych praxi. Lektori vás budú sprevádzať a vy môžete konzultovať konkrétne problémy priamo na mieste.

 

- pracovné materiály,
- anglicko-slovenskú knihu PROJEKTOVÉ MYSLENIE www.ptbok.com,
- prípadovú štúdiu,
- testy,
- cvičné certifikačné príklady,
- občerstvenie počas celého kurzu,
- plnohodnotný obed.

Kontaktná osoba

Zuzana Cmorejová
zuzana.cmorejova@dashofer.sk
0910/343 747

Obsah

Moduly:

 • Plánovanie projektu (2 dni)
 • Riadenie projektu (2 dni)
 • IPMA príprava na certifikáciu (2 dni)

1. modul: Plánovanie projektu (2 dni)

Lektor: Pavel Kovács

Úvod do projektového riadenia

 • Začatie kurzu
 • Ako (ne)pokaziť projekt, 5 základných princípov
 • Líniové riadenie vs. Riadenie projektov
 • Proces – projekt – program – portfólio
 • Cyklus riadenia
 • „Cibuľový“ syndróm

Zúčastnené strany

 • Technika BUS, hlavné zúčastnené strany projektu
 • Rozpoznanie zúčastnených strán
 • Analýza záujmov zúčastnených strán
 • Komunikácia a riadenie záujmov zúčastnených strán

Návrh projektu

 • Prečo sa projekt robí?
 • Úspech projektu
 • Úspech riadenia projektu
 • Poučenie sa
 • Zadanie projektu

Požiadavky, ciele a prínosy

 • Matica logického rámca
 • Účel projektu a očakávané prínosy (Goal)
 • Cieľ projektu (Objective)
 • Výstupy projektu (Deliverables)
 • Obmedzenia
 • Predpoklady

Rozsah projektu

 • Produkt a výstupy projektu
 • Hierarchická štruktúra produktu (PBS)
 • Špecifikácia, preberacie kritériá a ich merateľnosť
 • Hierarchická štruktúra prác (WBS)
 • Pracovné balíky
 • Konfigurácia rozsahu

Časový plán projektu

 • Prácnosť a trvanie
 • Etapy a míľniky, vodopádová metóda
 • Životný cyklus (Project Life Cycle)
 • Sieťový graf
 • Úsečkový graf (Gantt Chart)
 • Metóda kritickej cesty
 • Väzby úloh
 • Časové rezervy
 • Sledovanie postupu prác (Sledovací Graf)

Prostriedky projektu

 • Prostriedky a zdroje
 • Organizácia projektu
 • Matica zodpovednosti
 • Plán nasadenia prostriedkov (pracovníkov)
 • Vyvažovanie plánu

Financie

 • Náklady
 • Hierarchická štruktúra nákladov
 • Graf súčtových nákladov
 • Graf kumulatívnych nákladov
 • Rozpočet
 • Plán financovania projektu
 • Plán platieb
 • Riadenie toku financií (Cash-flow) – náklady

 2. modul: Riadenie projektu (2 dni)

Lektor: Petr Všetečka

Kvalita

 • Kvalita projektu
 • Kvalita riadenia projektu
 • Kvalita produktu projektu
 • Plán riadenia kvality
 • Posudzovanie kvality, verifikácia a validácia
 • Trvalé zlepšovanie
 • Plán bezpečnosti

Obstarávanie

 • Plán obstarávania
 • Výber dodávateľov, kritériá výberu
 • Zmluvy s dodávateľmi
 • Riadenie zmluvy, kompenzácie a sankcie

Riziká a príležitosti

 • Hrozby a príležitosti
 • Metodika riadenia rizík (4 kroky)
 • Identifikácia rizík, hierarchická štruktúra rizík (RBS)
 • Posúdenie rizík, matica závažnosti
 • Zaobchádzanie s rizikom, plán odozvy
 • Operatívne riadenie rizík

Organizácia a informácie

 • Hierarchická štruktúra organizácie (OBS)
 • Komunikačné línie
 • Roly a právomoci
 • Úrovne riadenie projektu
 • Plán komunikácie, pravidlá komunikácie, matica komunikácie

Plánovanie a kontrola

 • Uskutočňovanie prác (zadávanie, zhotovenie, preberanie prác)
 • Riadenie a kontrolovanie prác, systém porád
 • Zásady efektívnej porady
 • Hlásenia riadené časom a hlásenia riadené udalosťou
 • Riadenie podľa výnimiek
 • Grafické sledovanie postupu prác
 • Riadenie vytvorenej hodnoty (Earned Value Management/Analysis)

Riadenie zmeny a ukončenie projektu

 • Riadenie zmeny v projekte
 • Predčasné ukončenie projektu
 • Odovzdanie – prevzatie výstupov projektu
 • Vyhodnotenie a ukončenie projektu

 3. modul: IPMA príprava na certifikáciu (2 dni)

Lektor: Petr Všetečka

SPPR a medzinárodný štandard projektového riadenia IPMA

 • Čo je to SPPR – Spoločnosť pre projektové riadenie
 • Prečo sa certifikovať
 • Čo je to IPMA
 • Iné medzinárodné štandardy
 • Štandard IPMA ICB4 a jeho overovanie

Systém certifikácie IPMA

 • Publikácia SC – Systém certifikácie a jej využitie
 • Publikácia SPS4 – Súbor požadovaných spôsobilostí na projektové riadenie a jej využitie
 • Certifikačné stupne IPMA-D, C, B, A a ich rozdiely
 • Požadovaná prax a jej dokladovanie
 • Objednávka na certifikáciu a jej prílohy
 • Priebeh certifikácie, certifikačná skúška

Certifikačná skúška

 • Správa o projekte/och (pred skúškou)
 • Test (viacodpoveďový)
 • Otvorené otázky
 • Simulácia/workshop alebo rozšírený pohovor
 • Záverečný pohovor

Nácvik certifikačných príkladov

 • Testovacie otázky, riešenie cvičných testov
 • Riešenie písomnej skúšky, varianty príkladov, rôzne zadania
 • Skúsenosti z certifikačného procesu

Nácvik simulácie/workshopu

 • Príprava na workshop
 • Nácvik simulácie/workshopu
 • Príprava na záverečný pohovor
 • Skúsenosti z certifikačného procesu

Hodnotenie úspešnosti a stratégia skúšky

 • Ako sa pripraviť na skúšku?
 • Ako byť úspešný pri teste?
 • Ako byť úspešný pri otvorených otázkach?
 • Ako zaujať na simulácii/workshope?
 • Ako viesť záverečný pohovor?
 • Ako uspieť?
 • Vyhodnotenie silných a slabých miest jednotlivca
 • Ukončenie tréningu

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:
Od 25.5.2018 nájdete viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov v našich podrobných pravidlách ochrany osobných údajov. Tieto informácie nájdete na našej webstránke na Ochrana osobných údajov.

Certifikát

Osvedčenie s celoštátnou platnosťou

 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu bude vydané za absolvovanie modulov 1 a 2.
 • Osvedčenie má celoštátnu platnosť.
 • Podmienkou jeho získania je absolvovanie celého vzdelávania a úspešné vyriešenie komplexného príkladu, na ktorý vás pripravíme.
 • Ako držiteľ osvedčenia budete mať konkurenčnú výhodu na trhu práce a väčšiu dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.
 • Platnosť osvedčenia nie je časovo obmedzená.

 

Medzinárodný certifikát IPMA

 • Ako absolvent vzdelávacieho programu budete dôkladne pripravený na medzinárodnú certifikačnú skúšku IPMA.
 • Podmienkou získanie medzinárodného certifikátu IPMA je zdokladovanie svojej praxe a úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky IPMA.
 • Certifikácia IPMA je dobrovoľná a vyžaduje si uhradenie poplatku certifikačnej autorite.
 • Certifikát IPMA sa vydáva v slovenskom jazyku a anglickom jazyku a je medzinárodne uznávaný.
 • Stupne certifikátov IPMA (https://ipma-certifikacia.sk/stupne-certifikacie-2/):
 • IPMA stupeň D – certifikovaný člen projektového tímu - (Certified Project Management Associate)
 • IPMA stupeň C – certifikovaný projektový manažér - (Certified Project Manager)
 • IPMA stupeň B – certifikovaný manažér komplexných projektov - (Certified Senior Project Manager)
 • IPMA stupeň A – certifikovaný riaditeľ projektov - (Certified Project Director)

 

Obchodné známky a autorské práva

IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A®, ICB® a logo IPMA sú registrované obchodné známky International Project Management Association.

 

SPPR® je registrovaná obchodná známka Spoločnosti pre projektové riadenie.

 

PTBOK™ je ochranná známka publikácie „A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“. Vydavateľ publikácie je Petr Všetečka www.ptbok.com.

 

Cieľová skupina

Súčasní a budúci projektoví manažéri a členovia projektových tímov, stredný manažment, majitelia a riaditelia malých a stredných podnikov, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby. Všetci, ktorí sa podieľajú na riadení projektov, zákaziek a zmien v organizácii. Vzdelávací program ponúka väčšiu konkurenčnú výhodu na trhu práce a dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti a praktické zručnosti.

Lektor

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.

Certifikovaný projektový manažér podľa medzinárodných štandardov – IPMA level B® (International Project Management Association) a PRINCE2® Practitioner. Od roku 2018 pracuje ako hodnotiteľ medzinárodných certifikačných skúšok IPMA® pre Slovenskú republiku.

Je autorom originálnej anglicko-slovenskej knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK Guide, www.ptbok.com) a spoluautorom vysokoškolskej učebnice Projektový manažment. Je zakladateľom odborného portálu www.projektoveriadenie.sk a spoluautorom viacerých akreditovaných vzdelávacích programov. Je skúseným lektorom. Má vyše 20-ročnú prax pedagóga, lektora a trénera celoživotného vzdelávania a 15-ročnú manažérsku prax z rôznych riadiacich funkcií. Výsledky svojej práce publikuje v odbornej literatúre, na webe www.projektoveriadenie.sk, https://www.facebook.com/projektoveriadenie/ a na vedeckých konferenciách. V súčasnosti pracuje ako konateľ, výkonný riaditeľ, projektový manažér, lektor a konzultant vzdelávacej a poradenskej spoločnosti GARANT PARTNER PLUS, s. r. o.

Patrí medzi vyhľadávaných lektorov. Účastníci školení oceňujú najmä jeho vysokú odbornosť, schopnosť podať aj zložitú tému jednoduchou formou a vtiahnutie do problematiky, kedy prestanete vnímať čas.

Ing. Pavel Kovács, PhD.

Je skúseným senior lektorom s vyše 15-ročnou praxou pedagóga, lektora a trénera. Je držiteľom medzinárodného certifikátu ECo-C® (European Communication Certificate). Má technické a pedagogické vzdelanie. Titul PhD. získal v oblasti teórie vyučovania. Má bohaté pracovné skúsenosti s organizáciou a realizáciou vzdelávacích projektov a odborných kurzov v oblasti manažérskych kompetencií. Profiluje sa najmä v oblasti projektového riadenia a mäkkých zručností (soft skills) so zameraním na vyjednávanie, obchodnícke zručnosti, asertívnu komunikáciu, ochranu proti manipulácii, manažment konfliktov, self marketing, sebariadenie a prezentačné zručnosti. Je spoluautorom viacerých akreditovaných vzdelávacích programov. V súčasnosti pracuje ako tréner (lektor) a manažér vzdelávania zodpovedný za koncepčnú metodickú a lektorskú činnosť v oblasti celoživotného vzdelávania.

Patrí medzi vyhľadávaných lektorov. Účastníci školení oceňujú najmä jeho pozitívnu energiu, schopnosť empatie, vysokej interaktivity a prispôsobenia obsahu kurzov potrebám účastníkov.

Garant certifikátu

Úspešní absolventi kurzu získajú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacie programu (so štátnou pečiatkou). Odborným garantom vzdelávania je spoločnosť GARANT PARTNER PLUS, s. r. o.

Garant Partner Plus

     

V prípade vykonania certifikačnej skúšky IPMA získajú úspešní uchádzači medzinárodný certifikát IPMA® a budú zapísaní do medzinárodnej databázy odborníkov na projektové riadenie. Certifikát IPMA vydáva SPPR – Spoločnosť pre projektové riadenie/IPMA Slovakia.

certifikát

Miesto konania

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel MercureHotel MercureHotel MercureHotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1, 2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Vjazd do garáže hotela je z ulice HOLEKOVÁ.

Harmonogram

1. modul: Plánovanie projektu (2 dni) - 20.4. - 21.4.2021, 21.9. - 22.9.2021

1 deň : 9:00 – 17:00 h 
2 deň:  8:00 – 13:00 h 

2. modul: Riadenie projektu (2 dni) - 11.5. - 12.5.2021, 12.10. - 13.10.2021

3 deň: 9:00 – 17:00 h 
4 deň: 8:00 – 13:00 h 

3. modul: IPMA príprava na certifikáciu (2 dni) - 8.6. - 9.6.2021, 9.11. - 10.11.2021

5 deň: 9:00 – 17:00 h 
6 deň: 8:00 – 13:00 h 

Termíny a prihlásenie - Certifikovaný projektový manažér

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 20.4.2021 - 9.6.2021
 • Ing. Pavel Kovács PhD., doc. Ing. Petr Všetečka PhD.
 • 3 000,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 20.4.2021 - 9.6.2021
 • Ing. Pavel Kovács PhD., doc. Ing. Petr Všetečka PhD.
 • 3 000,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 21.9.2021 - 10.11.2021
 • Ing. Pavel Kovács PhD., doc. Ing. Petr Všetečka PhD.
 • 3 000,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 21.9.2021 - 10.11.2021
 • Ing. Pavel Kovács PhD., doc. Ing. Petr Všetečka PhD.
 • 3 000,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Pozvánka na certifikovaný kurz: Certifikovaný projektový manažér

Záznam

Ako prebieha online kurz - referencie účastníkov

Záznam