Certifikované štúdium:
ENVIRO špecialista II.

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 4 dni
8.30-16.00

Téma

Kurz je venovaný Zákonu o odpadoch, environmentálnym škodám, téme ADR a povinnostiam pri nakladaní s chemickými látkami. Zistíte, aké sú vaše práva a povinnosti. Garantujeme individuálny prístup skúsených lektorov a priestor na diskusiu. Kurz je ukončený záverečným testom a certifikátom.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 29.10.2020 - 24.11.2020
Miesto: ONLINE

Popis

Kvalitné ENVIRO vzdelávanie ukončené preskúšaním a certifikátom. Tematicky je kurz rozdelený do 4 častí. Venuje sa oblasti odpadového hospodárstva s dôrazom na praktické ukážky, postupy a príklady prípravy žiadostí. Účastníci sa tiež oboznámia s aktuálnou legislatívou a povinnosťami v oblasti ADR, chemickej bezpečnostienvironmentálnych škôd.

 

Počas kurzu získate kompletný prehľad o vašich povinnostiach, zároveň máte možnosť diskutovať o konkrétnych prípadoch, s ktorými sa stretávate vo vašej praxi.

 

Na kurze získate odpovede aj na tieto otázky:

 • Poznáte povinnosti držiteľov odpadov a ich uplatňovanie v praxi?
 • Viete, aké je finančné krytie zodpovednosti za environmentálne škody?
 • Viete sa orientovať v problematike ADR?
 • Viete definovať nebezpečné veci a riziko, ktoré vzniká pri ich preprave?
 • Poznáte doklady, ktoré potrebujete mať pri preprave nebezpečných vecí?
 • Ste informovaný o zásadách a povinnostiach zamestnávateľa pri práci s chemickými faktormi?

Kontaktná osoba

Zuzana Cmorejová
zuzana.cmorejova@dashofer.sk
0910/343 747

Obsah

Témy kurzu:

Zákon o odpadoch pre pokročilých

Environmentálne škody

ADR – cestná preprava nebezpečných vecí

Nakladanie s chemickými látkami REACH

1. deň: Zákon o odpadoch pre pokročilých – nadstavba

Ing. Peter Gallovič

 • Povinnosti držiteľa odpadov a ich uplatňovanie v praxi:
 • zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadov,
 • zásady triedenia a oddeleného zhromažďovania odpadov,
 • postup pri zhromažďovaní odpadov bez predchádzajúceho triedenia,
 • ILNO – vystavenie a použitie,
 • dokumentácia potrebná na identifikáciu oprávnenej osoby na nakladanie s odpadmi,
 • evidencia odpadov a ukážky elektronických systémov,
 • ohlasovanie údajov z evidencie.
 • Odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti – postupy a možnosti
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov (rozsah podľa zastúpenia účastníkov):
 • postupy pri identifikácii výrobcu,
 • rozsah povinností pri kolektívnom plnení,
 • rozsah povinností pri individuálnom plnení – autorizácia – postupy,
 • postup pri uplatnení § 27 ods. 7,
 • povinnosti držiteľa odpadu z vyhradeného výrobku.
 • Stavebné odpady a povinnosti investora
 • Príklady prípravy žiadostí o vydanie oprávnenia na niektorú z činností nakladania s odpadmi 

2. deň: Environmentálne škody

Ing. Tatiana Horňanová

 • Legislatíva v oblasti environmentálnych škôd:
 • smernica, zákon,
 • objektívna a subjektívna zodpovednosť.
 • Povinnosti prevádzkovateľov v zmysle zákona č. 359/2007
 • Finančné krytie zodpovednosti za environmentálne škody (právo a prax)
 • Metodiky:
 • diferenciácia územia SR pri vzniku potenciálnej environmentálnej škody,
 • hodnotenie rizika pre posúdenie environmentálnej škody.
 • Informačný systém (informačné zdroje, IT nástroje, register)
 • Podnety, oznámenia, udalosti (vzory, formuláre, príklady)
 • Prípady a riešenia v SR – príklady z praxe

3. deň: ADR – cestná preprava nebezpečných vecí

Ing. Nadežda Jarabá

 • Čo sú to nebezpečné veci a aké riziko vzniká pri ich preprave
 • Predpisy SR týkajúce sa cestnej prepravy nebezpečných vecí
 • Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – ADR:
 • členské štáty,
 • členenie dohody a obsah jednotlivých častí.
 • Povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí
 • Označovanie kusov a obalových súborov, kódy obalov
 • Označovanie dopravných jednotiek
 • Doklady pri preprave nebezpečných vecí – obsah, jazyky
 • Požiadavky na nakládku, vykládku a manipuláciu s nebezpečnými vecami
 • Požiadavky na dopravcu a osádku vozidla
 • Požiadavky na vozidlá

4.deň: Nakladanie s chemickými látkami REACH

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

 • Prehľad súčasného stavu právnej úpravy SR pre oblasť chemickej bezpečnosti a všeobecné zásady a povinnosti zamestnávateľa pri práci s chemickými faktormi
 • Európska právna úprava pre oblasť uvádzania chemických látok, chemických prípravkov (CHL) a látok obsiahnutých vo výrobkoch na trh ich používania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (nariadenie REACH)
 • Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc – nariadenie CLP (Classification, Labelling and Packaging)
 • Správna prax pri zaobchádzaní s chemickými látkami a zmesami

 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:
Od 25.5.2018 nájdete viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov v našich podrobných pravidlách ochrany osobných údajov. Tieto informácie nájdete na našej webstránke na Ochrana osobných údajov.

Certifikát

 • Certifikát potvrdzuje odborné vydavateľstvo Verlag Dashöfer.
 • Ako príjemca certifikátu máte konkurenčnú výhodu na trhu práce a väčšiu dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.
 • Vzdelávanie ponúka dôkladnú prípravu na skúšku, mentorovanie a poradenstvo odborníkov.
 • Podmienkou získania certifikátu je úspešne vyriešený test, čo znamená minimálne 60 % správnych odpovedí na otázky otvoreného a uzavretého typu.

Cieľová skupina

Certifikovaný kurz je určený odborníkom z oblasti životného prostredia, environmentálnym manažérom, starostom obcí, investorom, projektantom. Vzdelávanie je vhodné pre stavebný dozor, manažérov z oblasti stavebníctva a investícií, vodohospodárov, pracovníkov verejnej správy, podnikateľov, riadiacich a vedúcich pracovníkov.

Výhody kurzu

 • Prebieha v malej skupine účastníkov – garantujeme maximálny počet 8 účastníkov.
 • Individuálny prístup lektorov počas kurzu a možnosť ďalších konzultácií.
 • Lektorský tím zložený z odborníkov z praxe.
 • Získanie certifikátu.
 • Ucelené a komplexné podklady na školenie + doplnkové informácie na prípravu na test.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na závstavku Nám. Franza Liszta: 210, 21
 • SMER: z Petržalky na zástavku SAV: 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zástavku SAV: 93, 83, 84, 212

BEZPLATNÉ PARKOVANIE

 • Parkovisko na Šancovej ulici - IMHD Karpatská (GPS: 48.156420532, 17.112048268)
 • Parkovanie je možné po predložení vouchera, ktorý obdržíte e-mailom najneskôr deň pred konaním kurzu.

Mapa

Harmonogram

Školenia:

 1. deň:  (29.10.2020) – Zákon o odpadoch pre pokročilých: 9.00 – 15.00 h
 2. deň:  (9.11.2020) – Environmentálne škody: 9.00 – 13.00 h
 3. deň:  (23.11.2020) – ADR – cestná preprava nebezpečných vecí 9.00 – 15.00 h
 4. deň:  (24.11.2020) – Nakladanie s chemickými látkami REACH: 9.00 – 15.00 h

Záverečný test:

Termín preskúšania bude stanovený po dohode skupiny s lektormi.

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 15:00  prednáška

Termíny a prihlásenie - ENVIRO špecialista II.

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • ONLINE
 • 29.10.2020 - 24.11.2020
 • Ing. Peter Gallovič, Ing. Nadežda Jarabá, Ing. Tatiana Horňanová, Ing. Dušan Lúčanský, CSc.
 • 850,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.