Skúška a vydanie certifikátu

Po absolvovaní prípravného certifikačného kurzu máte možnosť absolvovať skúšku.
Organizátorom skúšky je Slovenská komora certifikovaných účtovníkov.
Termín skúšky absolventom prípravného termínu oznámime.
Podmienkou vydania certifikátu je minimálne 4-ročná prax v odbore.

Skúška na získanie certifikátu Kvalifikovaný účtovník pozostáva z týchto predmetov:

V prípade doloženia vysokoškolského diplomu vám uznáme predmety: Kvantitatívne metódy v IT, Manažérska ekonomika, Manažérske financie, Profesijné správanie a komunikácia.
Obsah prípravného kurzu je nastavený tak, aby účastník získal potrebné znalosti z predmetov: Účtovníctvo I., Účtovníctvo II., Dane, Právo.

 

Účtovníctvo I.

Sylaby

Cieľ predmetu

Pochopiť princípy účtovného štýlu myslenia a zoznámiť sa s metódami a nástrojmi účtovníctva a ich využitím pri zobrazení aktív, pasív, nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Porozumieť cieľom, metódam a funkciám účtovného systému v riadení podniku z makroekonomického a mikroekonomického hľadiska a v národnom a svetovom kontexte. Osvojiť si praktické zručnosti účtovných postupov v bežnom účtovnom období a praktické zručnosti vykonať a zostaviť účtovnú závierku podľa slovenských účtovných predpisov. Pochopiť základné princípy systému vnútropodnikového účtovníctva a jeho vzťah ku kalkulačnému, systému rozpočtov a systému vnútropodnikových cien.

 

Právo

Sylaby

Cieľ predmetu

Získať základné informácie o obsahu a rozsahu právneho systému Slovenskej republiky (SR) a odboroch práva, ktoré účtovník vo svojej praxi potrebuje. Ide o znalosť záväzkových vzťahov, vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, základných znakov právnických osôb podľa obchodného zákonníka a systém cenných papierov v SR.

 

Kvantitatívne metódy – IT

Sylaby

Cieľ predmetu

Zabezpečiť, aby adepti profesie boli schopní zistiť (vypočítať) základné kvantitatívne ukazovatele (indikátory, parametre) a prakticky ich používať v podnikaní, priemysle a štátnom sektore. Pochopenie metód výpočtu umožní využívať počítač ako užitočný nástroj na vykonávanie aktuálnych výpočtov. Absolventi tohto modulu sa naučia formulovať problémy v matematických pojmoch, riešiť ich a interpretovať výsledky, pochopiť a aplikovať štatistické techniky vrátane metód prezentácie dát, ktoré vyhovujú obchodnému prostrediu.

 

Manažérska ekonomika

Sylaby

Cieľ predmetu

Pochopiť princípy ekonomického štýlu myslenia a zoznámiť sa s príkladmi jeho aplikácie v ekonomických analýzach účtovníka. Porozumieť fungovaniu ekonómie z makroekonomického a mikroekonomického hľadiska. Zoznámiť sa s etapami životného cyklu podniku. Porozumieť systému podnikových cieľov, plánov a funkcií. Osvojiť si praktické zručnosti využitia základných ekonomických metód a nástrojov.

 

Dane

Sylaby

Cieľ predmetu

Učivo sa zameriava na komplexné zobrazenie daňového systému Slovenskej republiky a na základné konštrukčné prvky a prístupy k priamym a nepriamym daniam. Ďalej ide o objasnenie systému zdravotného a sociálneho poistenia. Dôraz sa kladie na teoretickú a praktickú aplikáciu zákona o dani z príjmov.

 

Účtovníctvo II.

Sylaby

Cieľ predmetu

Skúška by mala otestovať schopnosť účastníkov zostaviť účtovnú závierku v súlade so slovenskou účtovnou legislatívou vrátane výkazu peňažných tokov a poznámok účtovnej závierky a rozšíriť tieto znalosti a schopnosti o vybrané pravidlá Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS) a rozdiely medzi slovenskými účtovnými predpismi a systémom IAS/IFRS. Účastníci skúšky by mali okrem účtovných pravidiel aplikovaných na individuálnu účtovnú jednotku ovládať aj zostavenie jednoduchej konsolidovanej účtovnej závierky a vykonať finančnú analýzu účtovnej závierky.

 

Profesijné správanie a komunikácia

Sylaby

Cieľ predmetu

Získavanie informácií o podnikateľskom prostredí a porozumenie podnikaniu a jeho prostrediu s hlavným zreteľom na jeho komunikačné aspekty. Pochopenie významu účtovníctva pre manažérske riadenie v podnikateľskom subjekte. Osvojenie relácie medzi organizačnou štruktúrou podnikateľského subjektu a metódami riadenia, resp. spôsobmi komunikácie. Dôležitosť a význam „kľúčových“ útvarov podniku (účtovníctvo) na podnikovú výkonnosť; kontrolné mechanizmy riadenia.

Získanie prehľadu o dôležitosti správnych foriem komunikácie medzi zamestnancami a vlastníkmi, resp. manažmentom. Osvojenie si zásad etického profesijného správania a riešenie zložitých konfliktných situácií. Získanie prehľadu o význame personálneho manažmentu a zásad psychohygieny.

 

Manažérske financie

Sylaby

Cieľ predmetu

Oboznámiť účastníkov s cieľmi, obsahom a štruktúrou finančného riadenia, pochopiť riadenie investičných projektov a pracovného kapitálu, zhodnotiť rôznorodé investičné projekty, identifikovať zdroje podnikových financií a pochopiť princípy oceňovania podnikov a aktív.

 


Cena prípravného kurzu nezahŕňa poplatky súvisiace s vykonaním skúšky a vydaním certifikátu.

Poplatky: