Certifikované štúdium:
Online certifikované štúdium: Certifikovaný projektový manažér

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 1500 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály v online forme.

Čas trvania: 8 dní
8:00-11:00

Téma

Kurz sa venuje problematike praktického plánovania a riadenia projektov so zameraním na úspešné získanie medzinárodného certifikátu projektového riadenia podľa svetového štandardu IPMA® (International Project Management Association). Naučíte sa, ako viesť projekty efektívne, podľa celosvetovo overených „best practices“.

Záujemcovia môžu po ukončení kurzu požiadať o vykonanie medzinárodnej certifikačnej skúšky. Vykonanie certifikačnej skúšky IPMA® je dobrovoľné. Čas a náklady na certifikáciu IPMA® nie sú zahrnuté v tomto kurze. V rámci kurzu vás však na certifikáciu veľmi kvalitne pripravíme.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 15.7.2020 - 9.9.2020
Miesto: ONLINE

Popis

Kurz je vedený formou online live seminárov. K dispozícií budete mať kvalitné pracovné podklady a možnosť klásť otázky lektorom. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: zuzana.cmorejova@dashofer.sk, alebo telefonicky: 0910 343 747.

Jedinečný a komplexný kurz ukončený osvedčením s celoštátnou platnosťou, s kvalitnou prípravou na získanie medzinárodného certifikátu IPMA®.

Kurz je určený súčasným a budúcim projektovým manažérom a členom projektových tímov, strednému manažmentu, majiteľom a riaditeľom malých a stredných podnikov, ako aj samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré sa podieľajú na riadení projektov, zákaziek a zmien v organizácii. Nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti sú využiteľné (a trvalo platné) v pracovnom aj súkromnom živote. Vzdelávací program je ukončený osvedčením s celoštátnou platnosťou a prípravou na získanie certifikátu s medzinárodnou platnosťou.

Tematicky sa kurz venuje plánovaniu a riadeniu:projektové riadenie, rozsahu projektu v požadovanej kvalite, čase, prostriedkoch (pracovníkov a financií). Osobitnými témami sú riadenie komunikácie, delegovanie úloh, vedenie porád či riadenie zmien. Koncepcia kurzu kopíruje požiadavky na medzinárodnú skúšku IPMA®, preto sú účastníci od prvej hodiny pripravovaní na medzinárodnú certifikáciu.

Zvládnite riadenie projektov bez problémov.Okrem širokého obsahového záberu je pridanou hodnotou aj odovzdanie dlhoročných skúseností lektora, ktorý je skúsení manažér z praxe – Petr Všetečka 

Získajte návod, AKO (NE)POKAZIŤ PROJEKT, ako si ušetriť čas, vyhnúť sa stresu a byť úspešný.

- pracovné materiály,
- anglicko-slovenskú knihu PROJEKTOVÉ MYSLENIE www.ptbok.com,
- prípadovú štúdiu,
- testy,
- cvičné certifikačné príklady,


Kontaktná osoba

Zuzana Cmorejová
zuzana.cmorejova@dashofer.sk
0910/343 747

Obsah

 • Plánovanie projektu
 • Riadenie projektu
 • IPMA príprava na certifikáciu

0. Webinár - streda 15.7.2020 - 8:00 do 9:00

 • Téma: vyskúšanie technických prostriedkov
 • Téma: Úvodná porada (kick - off)
 • Organizačné pokyny

1. Webinár - streda 22.7.2020 - 8:00 do 11:00

 • Téma: IPMA príprava na certifikáciu – certifikačný proces.
 • Téma: IPMA príprava na certifikáciu – spracovanie podkladov, zdokladovanie praxe.
 • Vydanie úloh na spracovanie podkladov na certifikáciu IPMA.

2. Webinár - streda 29.7.2020 - od 8:00 do 11:00

 • Téma: Úvod do riadenia projektov, príprava projektov
 • Téma: Plánovanie projektov – časť 1
 • Vydanie úloh na samoštúdium.

3. Webinár - streda 5.8.2020 - od 8:00 do 11:00

 • Téma: Plánovanie projektov – časť 2
 • Vydanie úloh na samoštúdium.

4. Webinár - streda 12.8.2020 - od 8:00 do 11:00

 • Téma: Plánovanie projektov – časť 3
 • Vydanie úloh na samoštúdium.

5. Webinár - streda 19.8.2020 - od 8:00 do 11:00

 • Téma: Riadenie projektov – časť 1
 • Vydanie úloh na samoštúdium.

6. Webinár - streda 26.8.2020 - od 8:00 do 11:00

 • Téma: Riadenie projektov – časť 2
 • Téma: Ukončenie projektov
 • Vydanie úloh na samoštúdium.

7. Webinár - streda 9.9.2020 -  od 8:00 do 11:00

 • Téma: IPMA cvičná certifikačná skúška

Certifikácia IPMA, termíny:

- uzávierka prihlášok k certifikácii 6.8.2020

- certifikačná skúška IPMA , 24.9 - 25.9.2020

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:
Od 25.5.2018 nájdete viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov v našich podrobných pravidlách ochrany osobných údajov. Tieto informácie nájdete na našej webstránke na Ochrana osobných údajov.

Certifikát

 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu
 • Ako držiteľ osvedčenia budete mať konkurenčnú výhodu na trhu práce a väčšiu dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.

Medzinárodný certifikát IPMA

 • Ako absolvent vzdelávacieho programu budete dôkladne pripravený na medzinárodnú certifikačnú skúšku IPMA.
 • Podmienkou získanie medzinárodného certifikátu IPMA je zdokladovanie svojej praxe a úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky IPMA.
 • Certifikácia IPMA je dobrovoľná a vyžaduje si uhradenie poplatku certifikačnej autorite.
 • Certifikát IPMA sa vydáva v slovenskom jazyku a anglickom jazyku a je medzinárodne uznávaný.
 • Stupne certifikátov IPMA (https://ipma-certifikacia.sk/stupne-certifikacie-2/):
 • IPMA stupeň D – certifikovaný člen projektového tímu
 • IPMA stupeň C – certifikovaný projektový manažér
 • IPMA stupeň B – certifikovaný manažér komplexných projektov
 • IPMA stupeň D – certifikovaný projektový riaditeľ
 • Termíny certifikácie IPMA: https://ipma-certifikacia.sk/terminy-2/
 • Poplatky za certifikáciu IPMA: https://ipma-certifikacia.sk/poplatky/
 • Platnosť certifikátu IPMA je 5 rokov. Potom je potrebné certifikát obnoviť zdokladovaním svoje praxe pri riadení reálnych projektov.
 • Ako držiteľ certifikátu máte konkurenčnú výhodu na trhu práce doma aj v zahraničí.

 

Obchodné známky a autorské práva

IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A®, ICB® a logo IPMA sú registrované obchodné známky International Project Management Association.

 

SPPR® je registrovaná obchodná známka Spoločnosti pre projektové riadenie.

 

PTBOK™ je ochranná známka publikácie „A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“. Vydavateľ publikácie je Petr Všetečka www.ptbok.com.

 

Cieľová skupina

Súčasní a budúci projektoví manažéri a členovia projektových tímov, stredný manažment, majitelia a riaditelia malých a stredných podnikov, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby. Všetci, ktorí sa podieľajú na riadení projektov, zákaziek a zmien v organizácii. Vzdelávací program ponúka väčšiu konkurenčnú výhodu na trhu práce a dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti a praktické zručnosti.

Lektor

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.

Certifikovaný projektový manažér podľa medzinárodných štandardov – IPMA level B® (International Project Management Association) a PRINCE2® Practitioner. Od roku 2018 pracuje ako hodnotiteľ medzinárodných certifikačných skúšok IPMA® pre Slovenskú republiku.

Je autorom originálnej anglicko-slovenskej knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK Guide, www.ptbok.com) a spoluautorom vysokoškolskej učebnice Projektový manažment. Je zakladateľom odborného portálu www.projektoveriadenie.sk a spoluautorom viacerých akreditovaných vzdelávacích programov. Je skúseným lektorom. Má vyše 20-ročnú prax pedagóga, lektora a trénera celoživotného vzdelávania a 15-ročnú manažérsku prax z rôznych riadiacich funkcií. Výsledky svojej práce publikuje v odbornej literatúre, na webe www.projektoveriadenie.sk, https://www.facebook.com/projektoveriadenie/ a na vedeckých konferenciách. V súčasnosti pracuje ako konateľ, výkonný riaditeľ, projektový manažér, lektor a konzultant vzdelávacej a poradenskej spoločnosti GARANT PARTNER PLUS, s. r. o.

Patrí medzi vyhľadávaných lektorov. Účastníci školení oceňujú najmä jeho vysokú odbornosť, schopnosť podať aj zložitú tému jednoduchou formou a vtiahnutie do problematiky, kedy prestanete vnímať čas.

Ing. Pavel Kovács, PhD.

Je skúseným senior lektorom s vyše 15-ročnou praxou pedagóga, lektora a trénera. Je držiteľom medzinárodného certifikátu ECo-C® (European Communication Certificate). Má technické a pedagogické vzdelanie. Titul PhD. získal v oblasti teórie vyučovania. Má bohaté pracovné skúsenosti s organizáciou a realizáciou vzdelávacích projektov a odborných kurzov v oblasti manažérskych kompetencií. Profiluje sa najmä v oblasti projektového riadenia a mäkkých zručností (soft skills) so zameraním na vyjednávanie, obchodnícke zručnosti, asertívnu komunikáciu, ochranu proti manipulácii, manažment konfliktov, self marketing, sebariadenie a prezentačné zručnosti. Je spoluautorom viacerých akreditovaných vzdelávacích programov. V súčasnosti pracuje ako tréner (lektor) a manažér vzdelávania zodpovedný za koncepčnú metodickú a lektorskú činnosť v oblasti celoživotného vzdelávania.

Patrí medzi vyhľadávaných lektorov. Účastníci školení oceňujú najmä jeho pozitívnu energiu, schopnosť empatie, vysokej interaktivity a prispôsobenia obsahu kurzov potrebám účastníkov.

Garant certifikátu

Úspešní absolventi kurzu získajú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacie programu (so štátnou pečiatkou). Odborným garantom vzdelávania je spoločnosť GARANT PARTNER PLUS, s. r. o.

Garant Partner Plus

     

V prípade vykonania certifikačnej skúšky IPMA získajú úspešní uchádzači medzinárodný certifikát IPMA® a budú zapísaní do medzinárodnej databázy odborníkov na projektové riadenie. Certifikát IPMA vydáva SPPR – Spoločnosť pre projektové riadenie/IPMA Slovakia.

certifikát

Harmonogram

Online vzdelávanie: 8.00 – 11.00 hod

1. vysielanie 15.7. – vyskúšanie technických prostriedkov, úvodná porada (kick-off), organizačné pokyny
2. vysielanie 22.7.
3. vysielanie 29.7.
4. vysielanie 5.8.
5. vysielanie 12.8.
6. vysielanie 19.8.
7. vysielanie 26.8.
8. vysielanie 9.9.

Termíny a prihlásenie - Online certifikované štúdium: Certifikovaný projektový manažér

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • ONLINE
 • 15.7.2020 - 9.9.2020
 • doc. Ing. Petr Všetečka PhD., Ing. Pavel Kovács PhD.
 • 1 500,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.