Certifikované štúdium:
Sociálne a komunikačné zručnosti personalistu

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 4 dni
8.30-16.00

Téma

Vzdelávací kurz sa venuje trénovaniu hodnotiacich rozhovorov či mimoriadne náročných prepúšťacích pohovorov so zamestnancami. Získajte zručnosti, ako využiť zvyky, názory a životný štýl jednotlivých generácií. Ako viesť generácie X a Y a dokázať reagovať na ich požiadavky, motivovať, zadávať úlohy, spätnú väzbu a ako delegovať. Budete trénovať zručnosti motivácie málo motivovaných či demotivovaných zamestnancov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 7
Najbližší termín: 29.10.2020 - 12.11.2020
Miesto: ONLINE

Popis

Vzdelávací program je určený personalistom, ktorí majú záujem nadobudnúť a trénovať sociálne a komunikačné zručnosti. Tematicky sa kurz venuje hodnotiacim rozhovorom či mimoriadne náročným prepúšťacím pohovorom so zamestnancami. Získajte zručnosti, ako využiť zvyky, názory a životný štýl jednotlivých generácií. Ako viesť generácie X a Y a dokázať reagovať na ich požiadavky, motivovať, zadávať úlohy, spätnú väzbu a ako delegovať. Budete trénovať zručnosti motivácie málo motivovaných či demotivovaných zamestnancov.

Tréningový program je vedený v malých skupinách, pričom zaručujeme individuálny prístup lektorky.

4-dňové školenie je ukončené testom. Po jeho úspešnom zvládnutí získate certifikát.

Kurz je súčasťou Personálnej a mzdovej akadémie spoločnosti Verlag Dashöfer. Ak vás problematika zaujíma, získajte informácie o Personálnej a mzdovej akadémii.

Kontaktná osoba

Zuzana Cmorejová
zuzana.cmorejova@dashofer.sk
0910/343 747

Obsah

Témy kurzu:

 • Vedenie hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami
 • Ako prepustiť človeka, prepúšťacie rozhovory
 • Ako komunikovať s generáciami X a Y
 • Motivácia zamestnancov

 

1. deň

Interaktívne školenie (9.00 – 16.00 h)

Lektorka: PhDr. Tatiana Lessayová

Vedenie hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami

 • Príprava hodnotiteľa na hodnotiaci rozhovor
 • Príprava hodnotených na hodnotiaci rozhovor
 • Zásady a princípy vedenia hodnotiaceho rozhovoru
 • Uzatváranie „psychologickej dohody
 • Konštruktívne a deštruktívne prvky v komunikácii pri vedení rozhovoru
 • Zákonitosti spätnej väzby, chýb pri vnímaní a posudzovaní iných, techniky kladenia otázok a aktívneho počúvania
 • Asertívne techniky a ich využitie v situáciách hodnotenia, vhodné na dávanie a prijímanie pochvaly a kritiky
 • Argumentácia a zvládanie námietok v hodnotiacom rozhovore
 • Práca s emóciami, zvládanie emočne náročných reakcií v priebehu rozhovoru
 • Praktický nácvik hodnotiaceho rozhovoru 

2. deň

Interaktívne školenie (9.00 – 16.00 h)

Lektori: PhDr. Tatiana Lessayová

Ako prepustiť človeka, prepúšťacie rozhovory

 • Zásady a princípy vedenia rozhovoru pri prepúšťaní pracovníkov
 • Komunikačné techniky vedenia rozhovoru
 • Najčastejšie emočne náročné reakcie zo strany prepúšťaných a ich zvládanie
 • Techniky zvládania námietok zo strany prepúšťaného
 • Fázy vysporiadania sa pracovníka s prepustením
 • Práca s emóciami prepúšťajúceho v priebehu rozhovoru a po ňom
 • Priamy nácvik vedenia rozhovoru

3. deň

Interaktívne školenie (9.00 – 16.00 h)

Lektori: PhDr. Tatiana Lessayová

Ako komunikovať s generáciami X a Y

 • Čo sú generácie X, Y:
  • čo ich formovalo a ako sa prejavujú,
  • ako sa navzájom vnímajú,
  • čo ukazujú empirické výskumy,
  • kde končí poznanie a začínajú špekulácie a predsudky. 
 • Pracovné očakávania a motivácia jednotlivých generácií:
  • v čom sú rovnaké a v čom sú odlišné,
  • čo prinesie nástup generácie Z,
  • v čom je potrebná zmena leadershipu.
 • Ako viesť multigen tímy:
  • špecifiká vedenia,
  • komunikácia a spolupráca. 

4. deň

Interaktívne školenie (9.00 – 16.00 h)

Lektori: PhDr. Tatiana Lessayová

Motivácia zamestnancov

 • Teórie motivácie, faktory motivácie a demotivácie, „psychologický motor správania“
 • Základné princípy motivácie:
  • stimulácia a motivácia,
   zlaté pravidlo motivácie,
  •  motivačná kotva,
  •  diferencované podnety,
  •  pravidlo dvojitej cesty,
  •  zameranie na človeka,
  •  štruktúra motivačného poľa.
 • Motivačné typy ľudí:
  • rozpoznávanie motivačných typov,
  •  vedenie motivačných typov,
  •  vzťahy a jednanie s typmi,
  • individuálny motivačný plán.
 • Vplyv pracovných podmienok a prostredia na motiváciu
 • Vplyv situácie na motiváciu:
  • zdroje emócií a práca s nimi,
  • motivácia a manipulácia – ako ich rozoznať,
  • individuálna práca s problémovými typmi pracovníkov.
 • Vedenie rozhovoru s nemotivovaným pracovníkom

 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:
Od 25.5.2018 nájdete viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov v našich podrobných pravidlách ochrany osobných údajov. Tieto informácie nájdete na našej webstránke na Ochrana osobných údajov.

Čo získate

 • Informácie o príprave hodnotiteľa a hodnotených na hodnotiaci rozhovor.
 • Osvojíte si základné princípy a zásady vedenia hodnotiaceho rozhovoru a efektívneho odovzdávania spätnej väzby hodnotenému, s cieľom zladiť výkon a správanie pracovníkov s firemnou kultúrou a cieľmi organizácie.
 • Získate informácie o prijateľných spôsoboch vedenia rozhovoru pri prepúšťaní.
 • Osvojíte si techniky a praktické nástroje na úspešné zvládnutie prepúšťacích rozhovorov.
 • Získate zručnosť viesť prepúšťací rozhovor.
 • Naučíte sa rozpoznať rozdiely medzi generáciami a ich charakteristické znaky, pochopíte, ako rozmýšľajú, čo očakávajú, čoho sa obávajú, aké majú postoje k práci, ostatným generáciám.
 • Získate zručnosti, ako využiť zvyky, názory a životný štýl jednotlivých generácií, ako viesť generácie X a Y a dokázať reagovať na ich požiadavky, motivovať, zadávať úlohy, spätnú väzbu a ako delegovať.
 • Získate zručnosti, ako analyzovať a odhaľovať potreby, záujmy a očakávania pracovníkov, ako efektívne viesť rozhovory s nemotivovaným/demotivovaným pracovníkom.

Navyše získate:

 • Podrobný pracovný materiál.
 • Individuálny prístup zo strany lektorov.
 • Konzultácie počas kurzu s odborníkmi a odpovede na otázky, ktoré potrebujete.
 • Certifikát po úspešnom absolvovaní testu.

Certifikát

 • Certifikát potvrdzuje odborné vydavateľstvo Verlag Dashöfer.
 • Ako príjemca certifikátu máte konkurenčnú výhodu na trhu práce, väčšiu dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.
 • Vzdelávanie ponúka dôkladnú prípravu na skúšku, mentorovanie a poradenstvo odborníkov.
 • Podmienkou získania certifikátu je úspešne vyriešený test, čo znamená minimálne 60 % správnych odpovedí na otázky otvoreného a uzavretého typu.

Cieľová skupina

Personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom. Vzdelávací program ukončený certifikátom ponúka väčšiu konkurenčnú výhodu na trhu práce a dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.

Lektor

PhDr. Tatiana Lesayová

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových a emočne náročných situácií a problémov, riešenie konfliktov a vedenie vyjednávania, prezentačné zručnosti, stratégie a techniky na zvyšovanie životnej spokojnosti a  Work Life Balance, manažérske kompetencie, diplomatický protokol, spoločenská a biznis etiketa.

Je absolventkou štúdia psychológie a pedagogiky na MGPI v Moskve. Počas rokov 1993 až 1995 pracovala na projekte PHARE Reštrukturalizácia trhu práce (výber zamestnania a voľba povolania) s nemeckými, dánskymi a francúzskymi partnermi. V roku 2004 absolvovala tréning pre  AC a DC zamerané na hodnotenie a rozvoj pracovníkov v Belgicku a mnohé ďalšie. Je certifikovanou terapeutkou na metódu PSYCH-K, Liečebné kódy podľa Alexa Loyda a NLP.

Pracovala vo viacerých manažérskych pozíciách, bola výkonnou riaditeľkou personálnej spoločnosti APPEL Infowork a neskôr riaditeľkou personálnej spoločnosti ASMEA a ASMEA SQ s. r. o.

Referencie v oblasti individuálneho osobného rozvoja  a manažérskych kompetencií:

Volkswagen, a. s., Slovnaft a. s., SPP a. s., HB Reavis, Duslo Šaľa a. s., DS Systems s. r. o., Hyundai Motor Czech s. r. o., Natur Pack a. s., Allianz Slovenská poisťovňa a. s., Kancelária prezidenta SR, Národná rada SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Inštitút pre verejnú správu, Sociálna poisťovňa a. s. a ďalšie. 

Výhody kurzu

Cieľom Personálnej a mzdovej akadémie v module Sociálne a komunikačné zručnosti personalistu je trénovať hodnotiace rozhovory so zamestnancami, prepúšťacie, motivačné rozhovory a komunikáciu s rôznymi generáciami.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na závstavku Nám. Franza Liszta: 210, 21
 • SMER: z Petržalky na zástavku SAV: 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zástavku SAV: 93, 83, 84, 212

BEZPLATNÉ PARKOVANIE

 • Parkovisko na Šancovej ulici - IMHD Karpatská (GPS: 48.156420532, 17.112048268)
 • Parkovanie je možné po predložení vouchera, ktorý obdržíte e-mailom najneskôr deň pred konaním kurzu.

Mapa

Harmonogram

Školenia:

 1. deň: interaktívne školenie Vedenie hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami (15.2.2021, 12.5.2021,11.10.2021)
 2. deň: interaktívne školenie Ako prepustiť človeka, prepúšťacie rozhovory (16.2.2021, 13.5.2021, 12.10.2021)
 3. deň: interaktívne školenie Ako komunikovať s generáciami X a Y  (22.2.2021, 19.5.2021, 13.10.2021)
 4. deň: interaktívne školenie Motivácia zamestnancov  (23.2.2021, 20.5.2021, 14.10.2021)

Záverečný test:

 1. deň: konzultácie a záverečný test 

Harmonogram školení:

 • 08.30 – 09.00 registrácia účastníkov
 • 09.00 – 11.30 prednáška
 • 11.30 – 12.30 obed
 • 12.30 – 15.00 prednáška

Harmonogram testu:

15.00 – 16.00 test

Termíny a prihlásenie - Sociálne a komunikačné zručnosti personalistu

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • ONLINE
 • 29.10.2020 - 12.11.2020
 • PhDr. Tatiana Lesayová
 • 900,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 15.2.2021 - 23.2.2021
 • PhDr. Tatiana Lesayová
 • 900,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.2.2021 - 23.2.2021
 • PhDr. Tatiana Lesayová
 • 900,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 12.5.2021 - 20.5.2021
 • PhDr. Tatiana Lesayová
 • 900,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 12.5.2021 - 20.5.2021
 • PhDr. Tatiana Lesayová
 • 900,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 11.10.2021 - 14.10.2021
 • PhDr. Tatiana Lesayová
 • 900,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 11.10.2021 - 14.10.2021
 • PhDr. Tatiana Lesayová
 • 900,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.