Certifikované štúdium:
Špecialista pracovného práva v štátnej správe a samospráve

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 3 dni
8:30-16:00

Téma

Certifikovaný kurz prináša komplexné vzdelávanie pre personalistov štátnej správy a samosprávy. Tematicky je štúdium venované zákonníku práce, sociálnemu fondu, zamestnávaniu a odmeňovaniu zamestnancov štátnej správy a samosprávy. Získajte potrebné informácie k vašej práci. Kurz je ukončený záverečným testom a certifikátom.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 26.10.2020 - 28.10.2020
Miesto: ONLINE

Popis

Vzdelávací program je určený personalistom, ktorí potrebujú doplniť svoje poznatky, získať cenné informácie a diskutovať s odborníkmi o aktuálnych témach.

Prvý modul kurzu je venovaný zákonníku práce a sociálnemu fondu. Následne kurz pokračuje témou zamestnávania štátnych zamestnancov. Účastníci sa oboznámia, ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe, aj aké sú zásadné zmeny, ktoré priniesla novela zákona o štátnej službe v rámci štátnozamestnaneckých vzťahov. Posledný modul kurzu je venovaný odmeňovaniu zamestnancov v štátnej správe a samospráve.

Lektorka účastníkom vysvetlí, ako sa upravil systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zdôrazní najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi

Dozviete sa, ktorých zamestnancov sa zákon týka a naopak, ktorí spadajú pod iné zákony upravujúce odmeňovanie vo verejnom sektore.

Kurz ponúka konkrétne príklady z aplikačnej praxe s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy, praktické rady a návody riešení.

 

Kontaktná osoba

Zuzana Cmorejová
zuzana.cmorejova@dashofer.sk
0910/343 747

Obsah

Obsah:

Témy kurzu:

 • Zákonník práce a Sociálny fond
 • Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov
 • Odmeňovanie

1. deň

Interaktívne školenie: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: JUDr. Zdeňka Dvoranová
Zákonník práce pre personalistov štátnej správy a samosprávy

 • Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru:
  • Pracovná zmluva – obsah, základné a povinné náležitosti, dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru vrátane dočasného pridelenia
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca; účasť zástupcov zamestnancov na skončení pracovného pomeru, odporúčanie, na čo si dať pozor
  • Odstupné a odchodné; nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru
 • Porušenie pracovnej disciplíny:
  • Pojem, stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny
  • Kedy ide o neuspokojivé výsledky práce a kedy o porušenie pracovnej disciplíny? Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny alebo výzva na odstránenie neuspokojivých výsledkov práce, dôsledky, príklady
  • Z judikatúry súdov
 • Náhrada škody – všeobecná zodpovednosť a osobitné druhy zodpovednosti:
  • Zodpovednosť za škodu na strane zamestnanca (za schodok, stratu zverených predmetov)
  • Zodpovednosť za škodu na strane zamestnávateľa (za pracovný úraz a chorobu z povolania a za vecnú škodu, za veci vnesené a pod.)
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného času:
  • Druhy a podmienky (rozšírenie pôsobnosti zákonníka práce aj na dohody – napr. aplikácia ustanovení o splatnosti odmeny a zrážkach zo mzdy, evidencia pracovného času, povinnosť vydania výplatnej pásky, prečo už len na dobu určitú a pod.).
 • Návrat po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky, právne postavenie po návrate.

Sociálny fond

 • Tvorba sociálneho fondu, povinný prídel a ďalšie prídely
 • Použitie sociálneho fondu
 • Benefity peňažné a nepeňažné
 • Podniková sociálna politika
 • Daňové hľadisko príspevkov zo sociálneho fondu

2. deň

Interaktívne školenie: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: Mgr. Jaroslava Antalová
Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov

Podmienky prijatia do štátnej služby a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

 • Vznik štátnozamestnaneckého pomeru
 • Služobná zmluva a opis štátnozamestnaneckého miesta
 • Zmeny štátnozamestnaneckého pomeru
 • Zmeny v dočasnom preložení štátneho zamestnanca bez súhlasu
 • Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca, poverenie a odvolanie
 • Čo všetko patrí k procesu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a nároky štátneho zamestnanca pri skončení
 • Skončenie na základe zákona – vekový cenzus štatutárneho orgánu
 • Zmeny v povinnosti štátneho zamestnanca vrátiť odstupné

Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konania

 • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovými konaniami
 • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe bez výberových konaní
 • Overovanie kvalifikačných predpokladov vo výberových konaniach
 • Viacerí úspešní uchádzači vo výberovom konaní

Podmienky vykonávania štátnej služby

 • Osobitné služobné voľno
 • Samoštúdium štátneho zamestnanca

Práva a povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca

 • Majetkové priznanie a čestné vyhlásenie
 • Povinnosť slušného správania sa na všetkých úrovniach
 • Zrušenie sľubu

Vzdelávanie štátneho zamestnanca

 • Oboznámenie s adaptačným vzdelávaním
 • Individuálny plán kompetenčného vzdelávania
 • Mentorstvo

Disciplinárna zodpovednosť štátneho zamestnanca

 • Zmeny súvisiace s porušením služobnej disciplíny

Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca

 • Služobné hodnotenie „ex post“
 • Námietky voči služobnému hodnoteniu
 • Minimálna doba štátnej služby na účely služobného hodnotenia

3. deň

Interaktívne školenie: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: Mgr. Jaroslava Antalová
Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačné predpoklady

 • Kvalifikačný predpoklad vzdelania
 • Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu
 • Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov

Plat zamestnanca

 • Nárokové zložky platu
 • Nenárokové zložky platu
 • Funkčný plat

Zaraďovanie zamestnancov do platových tried

 • Určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti
 • Splnenie kvalifikačných predpokladov
 • Zaradenie vedúceho zamestnanca do platovej triedy
 • Výnimka zo vzdelania

Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

 • Započítaná prax
 • Podmienky zvýšenia tarifného platu
 • Osobný plat
 • Príplatok za riadenie
 • Príplatok za zastupovanie
 • Osobný príplatok
 • Príplatok za zmennosť
 • Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
 • Kreditový príplatok
 • Výkonnostný príplatok
 • Príplatky pre učiteľov
 • Príplatok za prácu v noci
 • Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu
 • Príplatok za prácu vo sviatok

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:
Od 25.5.2018 nájdete viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov v našich podrobných pravidlách ochrany osobných údajov. Tieto informácie nájdete na našej webstránke na Ochrana osobných údajov.

Čo získate

Nadstavbové, odborné a hlavne praktické informácie z týchto tém:

 • Vybrané témy zákonníka práce pre štátnu správu a samosprávu
 • Zjednodušenie výberových konaní
 • Úprava povinností služobných úradov v nadväznosti na systemizáciu
 • Zmeny štátnozamestnaneckého pomeru zmeny v preukazovaní bezúhonnosti
 • Čiastočná liberalizácia obsadzovania štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe
 • Podmienky poskytnutia služobného voľna
 • Úprava služobného hodnotenia
 • Modifikovanie úpravy podmienok na výkon činnosti mentora
 • Modifikovanie úpravy povinnosti vrátiť odstupné
 • Eliminácia hlavných nedostatkov v odmeňovaní
 • Odstránenie finančného podhodnotenia a roztrieštenosti v systéme odmeňovania
 • Posudzovanie kvalifikačných predpokladov
 • Funkčný plat, nárokové a nenárokové zložky platu
 • Úpravy osobného príplatku
 • Započítavanie praxe
 • Redukcia počtu platových tried

Certifikát po úspešnom absolvovaní testu.

Po zaregistrovaní na kurz vám elektronicky pošleme podklady na samoštúdium. Na kurze zároveň obdržíte kvalitne spracovaný študijný materiál.

Certifikát

 • Certifikát potvrdzuje odborné vydavateľstvo Verlag Dashöfer.
 • Ako príjemca certifikátu máte konkurenčnú výhodu na trhu práce, väčšiu dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.
 • Vzdelávanie ponúka dôkladnú prípravu na skúšku, mentorovanie a poradenstvo odborníkov.
 • Podmienkou získania certifikátu je úspešne vyriešený test, čo znamená minimálne 60 % správnych odpovedí na otázky otvoreného a uzavretého typu.

Cieľová skupina

Certifikovaný kurz je určený pre organizácie štátnej správy a samosprávy, a to najmä pre ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, mestá a obce, štátne fondy a samosprávne kraje.

Lektor

Mgr. Jaroslava Antalová

Mgr. Jaroslava Antalová

Je absolventkou Univerzity Komenského, filozofickej fakulty, odboru výchovy a vzdelávania dospelých. Celý život pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Súčasne sa podieľala na príprave a tvorbe právnych predpisov, najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Je lektorkou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v štátnej a verejnej správe. V súčasnosti pracuje ako vedúca Osobného úradu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo  s  dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta  Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Výhody kurzu

 • Obsah kurzu je postavený tak, aby ste získali kvalitný teoretický základ, ako aj konkrétne poznatky z praxe.
 • Prebieha v malej skupine účastníkov – garantujeme maximálny počet 12 účastníkov.
 • Individuálny prístup lektorov počas kurzu a možnosť ďalších konzultácií.
 • Lektorský tím zložený z odborníkov z praxe.
 • Získanie certifikátu.
 • Ucelené a komplexné podklady na školenie.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na závstavku Nám. Franza Liszta: 210, 21
 • SMER: z Petržalky na zástavku SAV: 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zástavku SAV: 93, 83, 84, 212

BEZPLATNÉ PARKOVANIE

 • Parkovisko na Šancovej ulici - IMHD Karpatská (GPS: 48.156420532, 17.112048268)
 • Parkovanie je možné po predložení vouchera, ktorý obdržíte e-mailom najneskôr deň pred konaním kurzu.

Mapa

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - Špecialista pracovného práva v štátnej správe a samospráve

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • ONLINE
 • 26.10.2020 - 28.10.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová
 • 600,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 26.1.2021 - 28.1.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová
 • 600,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 26.1.2021 - 28.1.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová
 • 600,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 17.8.2021 - 19.8.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová
 • 600,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 17.8.2021 - 19.8.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová
 • 600,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.